توضیحات

D4BF-0028SS (استیل)

D4BF-0028GW (سفید براق)

D4BF-0028LW (سفید چرمی)