توضیحات

D4S-2915SS (استیل)

D4S-2915MW (سفید متالیک)

D4S-2915GW (سفید براق)