توضیحات

D4S-3033SS (استیل)

D4S-3033MW (سفید متالیک)

D4S-3033GW (سفید براق)