توضیحات

DWK-Life82TT (سفید کنترل پنل سفید)

DWK-Life82TB (سفید کنترل پنل مشکی)

DWK-Life82TS (سفید کنترل پنل سیلور)

DWK-Life82SS (سیلور کنترل پنل سیلور)

DWK-Life82GB (تیتانیوم کنترل پنل مشکی)