توضیحات

DWK-Pro84TT (سفید کنترل پنل سفید)

DWK-Pro84TB (سفید کنترل پنل مشکی)

DWK-Pro84TS (سفید کنترل پنل سیلور)

DWK-Pro84SS (سیلور کنترل پنل سیلور)

DWK-Pro84GB (تیتانیوم کنترل پنل مشکی)