توضیحات

DWK-Young86G (سیلور)

DWK-Young86C (سفید)