توضیحات

GC-F401EVDZ – GC-B404EVRZ (تیتانیوم)

GC-F106ELNZ – GC-B106ELNZ (سفید)