توضیحات

SWM-71200 (سفید)

SWM-71201 (سفید درب کروم)

SWM-71204 (سیلور)