جارو شارژی ایستاده دلمونتی مدل DL550
جارو شارژی ایستاده دلمونتی مدل DL550
جارو شارژی ایستاده دلمونتی مدل DL550
جارو شارژی ایستاده دلمونتی مدل DL550
جارو شارژی ایستاده دلمونتی مدل DL550
جارو شارژی ایستاده دلمونتی مدل DL550
جارو شارژی ایستاده دلمونتی مدل DL550
جارو شارژی ایستاده دلمونتی مدل DL550

جارو شارژی ایستاده دلمونتی مدل DL550Delmonti Vaccum Cleaner DL550


خاکستری
قیمت: 1,320,000 تومان
قهوه ای
قیمت: 1,320,000 تومان