ماشین لباسشویی 9 کیلویی بوش مدل WAW3266XIR
ماشین لباسشویی بوش
ماشین لباسشویی 9 کیلویی بوش مدل WAW2876XIR
ماشین لباسشویی 9 کیلویی بوش مدل WAW32660IR
ماشین لباسشویی بوش
سیستم i-dos ماشین لباسشویی بوش
ماشین لباسشویی بوش
ماشین لباسشویی 9 کیلویی بوش مدل WAW3266XIR
ماشین لباسشویی بوش
ماشین لباسشویی 9 کیلویی بوش مدل WAW2876XIR
ماشین لباسشویی 9 کیلویی بوش مدل WAW32660IR
ماشین لباسشویی بوش
سیستم i-dos ماشین لباسشویی بوش
ماشین لباسشویی بوش

ماشین لباسشویی 9 کیلویی بوش مدل WAW32660IR و WAW3266XIRBosch Washing Machine WAW3266XIR-WAW32660IR


12,450,000 تومان

استیل
قیمت: 15,500,000 تومان
سفید
قیمت: 12,450,000 تومان